Jääsken Antrean Silvoset ry

Säännöt


Voimassaolevat sukuseuran säännöt, viimeisin muutos merkitty yhdistysrekisteriin 6.10.2006.
Hyväksytty 28.06.2003; 
Merkitty yhdistysrekisteriin 15.01.2004
Muutokset, sukukokous 06.08.2005 § 9: 
muutetut §:t 11, 15, 16 ja 17; 
Merkitty yhdistysrekisteriin 06.10.2006

JÄÄSKEN ANTREAN SILVOSTEN SUKUSEURA RY:n SÄÄNNÖT
I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi on Jääsken Antrean Silvosten sukuseura ry., kotipaikka Hyvinkää ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 § Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Kantaisänä Zacharias Thomasson synt 26.3.1727 Viipurin mlk ja kuollut 19.2.1804.

3 § Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään

 • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia,
 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
 • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,
 • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa, sekä
 • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

II Seuran jäsenet

4 § Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avio- tai avoliiton kautta on siihen liittynyt.

5 § Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 § Sukuseuran varsinaisen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vuosittain vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7 § Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan varsinainen jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

8 § Seuran varsinaisen jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

9 § Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

10 § Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.


III Seuran hallitus

11 § Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä on vuosittain erovuorossa yksi tai kaksi. Kahden ensimmäisen vuoden aikana erovuoroiset määrätään arvalla. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa seuran varaesimieheksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään 2 muuta jäsentä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa. (06.08.2005 § 9)

12 § Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13 § Sukuseuran nimen kirjoittavat seuran puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

14 § Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.


IV Seuran tilit

15 § Sukuseuran tili- ja toimintakausi on 01.07.-30.06. Sukuseuran tilikausi päättyy 30.06. Tilit on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan heinäkuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan elokuun aikana. (06.08.2005 § 9)


V Seuran kokoukset

16 § Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana vuosittain syys-marraskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä. Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. (06.08.2005 § 9)

17 § Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

 1. hyväksytään edellisen tili- ja toimintakauden toimintakertomus,
 2. hyväksytään edellisen tili- ja toimintakauden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
 3. vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen tili- ja toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
 4. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi ja jäsenet erovuoroisten tilalle,
 5. valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan alkaneen tili- ja toimintakauden tilejä ja seuran hallintoa,
 6. päätetään alkaneena tili- ja toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä
 7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. (06.08.2005 § 9)
18 § Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla varsinaisella-, ainais- ja kunniajäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.


VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen


19 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

20 § Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Karjalan Liitolle.

21 § Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.